ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ ഞെട്ടിക്കാൻ മാധവൻ എത്തുന്നു നമ്പിനാരായണന്റെ യഥാർത്ഥ കഥയുമായി ….

0

ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ ഞെട്ടിക്കാൻ മാധവൻ എത്തുന്നു നമ്പിനാരായണന്റെ യഥാർത്ഥ കഥയുമായി ……ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററും ടീസറും നാളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു… കാത്തിരിക്കൂ ഒരു ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ ചലച്ചിത്രാനുഭവത്തിനായ്

Share.