സുഗീത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കിനാവള്ളിയിലെ പനിമലരും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഗാനം എത്തി കാണാം

0

പുതുമുഖങ്ങളെ മുൻനിർത്തി സുഗീത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കിനാവള്ളിയിലെ പനിമലരും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഗാനം എത്തി കാണാം

Film : Kinavalli
Singers : Nabeel Azeez, Roshni Suresh
Music : Shashwath
Lyrics : Nishad Ahmed
Director : Sugeeth
Producer : Manesh Thomas

Share.