വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ടയുടെ “നോട്ട”യുടെ കലക്കൻ ട്രെയിലർ കാണാം…..

0

വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ടയുടെ “നോട്ട”യുടെ കലക്കൻ ട്രെയിലർ കാണാം

ast:-
Vijay deverakonda
Sathyaraj
Nasser
Mehreene pirzada
M.S. Bhaskar
Priyadarshi

Crew:
Director: Anand Shankar
DOP : Santhana Krishnan Ravichandran
Writer : Shan karuppasamy
Editor: Raymond Derrick Crasta
Art: Drk Kiran, SS Moorthy

Music Composed By : Sam C.S.

MUSIC PRODUCER : SAM C.S., JIM SATHYA
VOCALS : SAM C.S.
LYRICS : SAM C.S.
STRINGS & BRASS : CHENNAI ORCHESTRA
SOUND ENGINEER : SABIN JOSE, PSALTER RECORD INN, CHENNAI
MIXED & MATSERED BY : RAJA KRISHNAN, FOUR FRAMES
MUSIC SUPERVISOR : SWAGATHA S KRISHNAN
MUSICIAN FIXER : VELAVAN

Share.