ഒടിയനിലെ കലക്കൻ വീഡിയോ സോങ്ങ് റീലീസായി…വീഡിയോ കാണാം

0

ഒടിയനിലെ കലക്കൻ വീഡിയോ സോങ്ങ് റീലീസായി…വീഡിയോ കാണാം
Singer: M G Sreekumar
Music: M Jayachandran
Lyrics : Lakshmi Sreekumar
Directed by V. A. Shrikumar Menon
Written by K. Harikrishnan.
Produced by Aashirvad Cinemas
Action choreographed by Peter Hein.
Song Programmed by Mithun Ashokan

Share.