സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് 24 കിസ്സസിന്റെ ട്രെയ്‌ലർ

0

24Kisses Release Trailer | Adith Arun, Hebah Patel | AyodhyaKumar Krishnamsetty

Starring: #AdithArun, #HebahPatel, Naresh, Rao Ramesh, Aditi Myakal
Director: AyodhyaKumar Krishnamsetty
Producers: Sanjay Reddy, Anil Pallala, AyodhyaKumar Krishnamsetty
Executive Producer: Giridhar Mamidipally
Line Producer: Chanda Govinda Reddy
Cinematogpher: Uday Gurrala
Music Director: Joi Barua
Editor: Aalayam Anil
Writers: AyodhyaKumar Krishnamsetty, Hari Shankar
Lyrics: Ramajogayya Sastry
Art: Hari Varma
Co- Director: Sravan Kumar

Share.