പൂനം പാണ്ഡേയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ കലക്കൻ ട്രെയിലർ കാണാം…

0

The Journey Of Karma (Official Trailer) | Poonam Pandey & Shakti Kapoor | Surya Entertainment
#PoonamPandeyMovies #PoonamPandeyNasha

Here’s presenting the official Trailer of 2018 for the upcoming Bollywood Movie “The Journey Of Karma” starring Poonam Pandey, & Shakti Kapoor.

‘You get what you deserve’, The Journey Of Karma is about a girl who is financially very poor and stays with her mother. She has her own dreams to pursue I.T Engineering and wants to study in America but because of her financial conditions she is facing a lot of problems.

► Star Cast – Poonam Pandey & Shakti Kapoor
► Produced By – Jagbir Dahiya
► Project Director – Shivender Dahiya
► Line Producer – Rakesh Sabrawal
► Creative Head – Akshay Kaledy
► Film Editor – Akshay Kaledy
► Music Director – Danish Alfaaz, Nishant Salil & Onkar Minhas
► Legal Consultant – Yasin M Shaikh
► Background – Nishant Salil
► Mix & Master – Subir Kumar Das
► Digital Media /PR – FilmyGyan, Arya Pictures , OkShravan
► Media consultant – Ekta & Himanshu Jhunjhunwala

Share.