ഓൺലൈൻ മീഡിയ അസോസിയേഷൻ നിർമിച്ചു സുജിത് ഗോവിന്ദ് സംവിധാനം ചെയിത ഷോർട്ട് ഫിലിം റാന്തൽ പുറത്തിറങ്ങി …

0

ഓൺലൈൻ മീഡിയ അസോസിയേഷൻ നിർമിച്ചു സുജിത് ഗോവിന്ദ് സംവിധാനം ചെയിത ഷോർട്ട് ഫിലിം റാന്തൽ പുറത്തിറങ്ങി ..

Ranthal Shortfilm 2018

Direction Sujith Govindan
Written by Arun A R & Ajay Rahul
Production : Online Media Association
DOP : Faiz Siddik
Editing : Akash Jospeh Varghese
Music : jayhari ps
Starring : Sadhika Venugopal,Balaji Sarma,Krishnan Balakrishnan
Associate : yadhul bose, Anoop TM
Assistants : ramshad backar, Thushar, Mizhab maraikar, Abhishek,Sabari Viswam
Executive producer : Anooten Vargis
Project designer : pranoy prakash mk
Art: Akhil , vishnu ,sabin
Makeup: Sana janzeer
Title & Designs : Shaan Thomas
Online Marketing : Vivek Vinayaraj
Releasing Partner : Jango Space

Share.