വള്ളിക്കുടിലിലെ വെള്ളക്കാരന്റെ ആദ്യ വീഡിയോ സോങ്ങ് കാണാം…

0

വള്ളിക്കുടിലിലെ വെള്ളക്കാരന്റെ ആദ്യ വീഡിയോ സോങ്ങ് കാണാം…

Song name: Panimathiye
Composer: Deepak Dev
Lyrics: Hari Narayanan
Singer: Meenakshi
Director: Duglas Alfred
Recorded , Arranged , Backing Vocals , Programmed and Produced by Deepak Dev

Musicians :
Acoustic and Electric Guitars : Deepu Sasidharan

Enjoy and stay connected with us!!

Subscribe Embassy Films Channel for Unlimited Entertainment

Share.