മഞ്ഞണിഞ്ഞ പുലരിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ bmx സ്റ്റണ്ടും. റിനോഷ് ജോർജ് നായകനാകുന്ന നോൺസെൻസിലെ ‘പുലർനില കസവുമായി’ എന്ന മനോഹരഗാനം കാണാം

0

മഞ്ഞണിഞ്ഞ പുലരിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ bmx സ്റ്റണ്ടും. റിനോഷ് ജോർജ് നായകനാകുന്ന നോൺസെൻസിലെ ‘പുലർനില കസവുമായി’ എന്ന മനോഹരഗാനം കാണാം

 

Share.