രന്‍ബീര്‍,കോഹ്‌ലി,ജോണ്‍ എബ്രഹാം പിന്നെ മമ്മൂക്കയും !

0

രന്‍ബീര്‍,കോഹ്‌ലി,ജോണ്‍ എബ്രഹാം പിന്നെ മമ്മൂക്കയും !

രന്‍ബീര്‍,കോഹ്‌ലി,ജോണ്‍ എബ്രഹാം പിന്നെ മമ്മൂക്കയും ഒന്നിക്കുന്നു , ഐ എസ് എല്‍ ന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പുതിയ പരസ്യത്തിലാണ് ഈ ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ ഒരു പരസ്യത്തില്‍ ഒന്നിക്കുന്നത്, കേരള ബ്ലാസ്റെഴ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് മലയാളികളുടെ സൂപ്പര്‍ താരം മമ്മൂട്ടി പരസ്യ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

ഐ എസ് എല്ന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലും കൊച്ചിയില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ടെയമായിരുന്നു.

രന്‍ബീര്‍,കോഹ്‌ലി,ജോണ്‍ എബ്രഹാം പിന്നെ മമ്മൂക്കയും !

രന്‍ബീര്‍,കോഹ്‌ലി,ജോണ്‍ എബ്രഹാം പിന്നെ മമ്മൂക്കയും ഒന്നിക്കുന്നു , ഐ എസ് എല്‍ ന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പുതിയ പരസ്യത്തിലാണ് ഈ ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ ഒരു പരസ്യത്തില്‍ ഒന്നിക്കുന്നത്, കേരള ബ്ലാസ്റെഴ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് മലയാളികളുടെ സൂപ്പര്‍ താരം മമ്മൂട്ടി പരസ്യ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

ഐ എസ് എല്ന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലും കൊച്ചിയില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ടെയമായിരുന്നു.

രന്‍ബീര്‍,കോഹ്‌ലി,ജോണ്‍ എബ്രഹാം പിന്നെ മമ്മൂക്കയും !

രന്‍ബീര്‍,കോഹ്‌ലി,ജോണ്‍ എബ്രഹാം പിന്നെ മമ്മൂക്കയും ഒന്നിക്കുന്നു , ഐ എസ് എല്‍ ന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പുതിയ പരസ്യത്തിലാണ് ഈ ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ ഒരു പരസ്യത്തില്‍ ഒന്നിക്കുന്നത്, കേരള ബ്ലാസ്റെഴ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് മലയാളികളുടെ സൂപ്പര്‍ താരം മമ്മൂട്ടി പരസ്യ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

ഐ എസ് എല്ന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലും കൊച്ചിയില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ടെയമായിരുന്നു.

Share.