ഓട്ടർഷയുടെ രസകരമായ പുതിയ ടീസർ ടോവിനോ തോമസ് പുറത്തിറക്കി. ….

0

ഓട്ടർഷയുടെ രസകരമായ പുതിയ ടീസർ ടോവിനോ തോമസ് പുറത്തിറക്കി.

Autorsha | Official Teaser – 2 | Sujith Vasudev | Anusree | Tiny Tom | Rahul Madhav

Movie: Autorsha |
Movie Director: Sujith Vasudev
Producer: Sujith Vasudev & Manju Pillai
Banner: Larva Club
Lyrics: Rajiv Nair, Vaisakh, B T Anilkumar
Music: Sharreth

Share.